Afdrukken

1. Algemeen
Op alle overeenkomsten van Pher Laser Image (PHER) is het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen, leveringen en diensten van PHER met derden. Voorwaarden van derden zullen slechts van toepassing zijn op een overeenkomst die deze derde met PHER heeft gesloten, indien PHER deze voorwaarden schriftelijk heeft erkend en bevestigd.

2. Opdracht
Een opdracht is voor PHER bindend indien de opdrachtgever het ontwerp dat door PHER in overleg met de opdrachtgever is gemaakt en ter goedkeuring aan de opdrachtgever is aangeboden, heeft bevestigd. Telefonisch contact kan door PHER gewenst worden voor bevestiging van de order. Schriftelijke overeenkomsten die door beide partijen zijn ondertekend worden, evenals elektronische opdrachten, door PHER beschouwd als bindende overeenkomsten. PHER behoudt het recht om opdrachten te weigeren en kan in overleg met de opdrachtgever aangeboden ontwerpen, afbeeldingen en/of tekeningen naar eigen inzicht wijzigen indien de kwaliteit van de lasergravure te wensen overlaat.

3. Eigendom
Alle door PHER geleverde goederen blijven eigendom van PHER todat de overeengekomen prijs door de opdrachtgever is voldaan. Zolang de overeengekomen prijs niet is voldaan door de opdrachtgever, behoudt PHER het recht om betreffend goed terug te vorderen. Foto's van afgeleverde producten kunnen door PHER gebruikt worden voor reclamedoeleinden tenzij de klant nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dit niet willen.

4. Levering en levertijd
Levering geschiedt vanaf vestiging PHER. De kosten van verzending worden doorberekend aan de opdrachtgever conform de gelden marktprijzen, tenzij anders overeengekomen. Indien een levering in meerdere gedeelten plaats dient te vinden, zal iedere levering als een afzonderlijk transactie worden beschouwd. Indien de opdrachtgever niet aan betalingsverplichtingen voldoet, kan PHER een deellevering opschorten. De levertijd gaat in op de dag van de orderbevestiging door PHER en is gesteld op 10 werkdagen. Alle levertijden en verdere afspraken rond de levering worden door PHER naar beste weten opgegeven en nageleefd. Een eventuele overschrijding van de levertijd door PHER zal nimmer leiden tot enige vorm van schadevergoeding door PHER.

5. Prijs
De prijzen van de standaard producten van PHER worden aangegeven op de website. Voor speciale wensen kan een prijsopgave worden aangevraagd. Een prijsopgave van PHER heeft een maximale geldigheidsduur van twee maanden, tenzij schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen. De prijs kan door PHER gedurende deze twee maanden slechts worden verhoogd ten gevolge van externe factoren zoals verhoogde belastingen, prijsverhogingen van leveranciers e.d.

6. Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na aflevering van het product te geschieden. Voor bestellingen buiten Nederland kan betaling vooraf geeist worden. Voor bestellingen uit het buitenland gelden andere tarieven voor verzending. Indien een opdrachtgever met een betaling in gebreke blijft, is PHER gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, zulks te rekenen vanaf het moment, waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden. Behalve deze rente is PHER ook gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som met een minimum van vijfenzeventig euro.

7. Garantie
Lasergravure op graniet is getest en is minimaal 5 jaar leesbaar gebleven onder diverse weersomstandigheden. Aangezien de kwaliteit van graniet per partij kan verschillen, garandeert PHER 2 jaar lang de leesbaarheid van de lasergravure. Eventuele gebreken aan het basismateriaal en/of corrosie vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt op het moment, dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, bij gebrekkig onderhoud, al dan niet normale slijtage of indien de levensduur van het product overschreden is. Op de garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt, indien de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken PHER hiervan in kennis stelt en PHER hiermee in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen.

8. Reclameringen
Reclameren over de door PHER geleverde goederen of diensten dienen binnen acht dagen middels een schrijven aan PHER bekend gemaakt te worden. Indien de opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen ontvangstbevestiging van de reclame heeft ontvangen, mag vanuit worden gegaan dat PHER betreffende reclame niet heeft ontvangen. Uitsluitend functionele verschillen tussen enerzijds ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en anderzijds de werkelijke uitvoering van het geleverde, geven de opdrachtgever recht op herstel van de gravure of op een nieuwe, vervangende gravure, voor zover PHER een verwijt kan worden gemaakt over bedoelde functionele verschillen.

9. Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens is per 25 mei 2018 vervangen door De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van de AVG is Pher Laser Image verplicht uw toestemming te vragen voor het vastleggen van uw gegevens. Pher Laser Image legt alleen gegevens vast waarvoor een wettelijke verplichting bestaat en gegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en levering van een bestelling. Deze gegevens worden bewaard op een stand-alone en worden niet met andere personen of organisaties gedeeld tenzij hiervoor een wettelijk verplichting geldt.  Zo heeft Pher Laser Image de fiscale bewaarplicht de debiteurenadministratie 7 jaar te bewaren. Pher Laser Image legt alleen onderstaande gegevens vast als er een bestelling is geplaatst voor maximaal de duur van de bewaarplicht.

Naam en adres voor de levering van de bestelling en voor de facturering hiervan (7 jaar);

E-mail (en of telefoonnummers) worden vastgelegd om te communiceren omtrent de betaling (aanmanen bij in gebreke blijven) en worden bewaard tot dat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Tijdens uw communicatie met Pher Laser Image over een eventuele bestelling worden gegevens over het algemeen via e-mail gewisseld. Alle e-mails blijven op de server van de provider en worden gewist zodra blijkt dat de klant geen bestelling plaatst. Bij het plaatsen van de bestelling worden uw e-mails bewaard op de server totdat de bestelling en betaling is afgerond. Gegevens die u uitwisselt met Pher Laser Image in een mondeling gesprek worden niet bewaard tenzij hieruit een bestelling voortkomt.

Door een bestelling te plaatsen bij Pher Laser Image geeft u Pher Laser Image toestemming  de hierboven beschreven gegevens te mogen vastleggen en te mogen bewaren voor maximaal de duur waarvoor dit noodzakelijk is.