Voorwaarden

1. Algemeen

Op alle overeenkomsten van Pher Laser Image (PHER) is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. Opdracht

Een opdracht is voor PHER bindend indien de opdrachtgever het ontwerp dat door PHER in overleg met de opdrachtgever is gemaakt en ter goedkeuring aan de opdrachtgever is aangeboden, heeft bevestigd.  PHER behoudt het recht om opdrachten te weigeren en kan in overleg met de opdrachtgever aangeboden ontwerpen, afbeeldingen en/of tekeningen naar eigen inzicht wijzigen indien de kwaliteit van de lasergravure te wensen overlaat.

3. Eigendom

Alle door PHER geleverde goederen blijven eigendom van PHER totdat de overeengekomen prijs door de opdrachtgever is voldaan. Zolang de overeengekomen prijs niet is voldaan , behoudt PHER het recht om betreffend goed terug te vorderen. Foto’s van afgeleverde producten kunnen door PHER gebruikt worden voor reclamedoeleinden tenzij de klant nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen.

4. Levering en levertijd

Levering geschiedt vanaf vestiging PHER. De kosten van verzending worden doorberekend aan de opdrachtgever conform de gelden marktprijzen.  De levertijd gaat in op de dag van de orderbevestiging door PHER en is gesteld op tien werkdagen. Alle levertijden en verdere afspraken rond de levering worden door PHER naar beste weten opgegeven en nageleefd. Een eventuele overschrijding van de levertijd door PHER zal nimmer leiden tot enige vorm van schadevergoeding door PHER.

5. Prijs

De prijzen van de producten van PHER worden aangegeven op de website.  

6. Betalingsvoorwaarden

Indien de opdrachtgever niet tevreden is over het resultaat, kan de opdrachtgever de gedenksteen binnen acht dagen retourneren zonder betalingsverplichting. Indien de opdrachtgever tevreden is met de gedenksteen, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het product te geschieden.  Indien een opdrachtgever met een betaling in gebreke blijft, is PHER gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, zulks te rekenen vanaf het moment, waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden. Behalve deze rente is PHER ook gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som met een minimum van vijfenzeventig euro.

7. Garantie

PHER garandeert tevredenheid van de opdrachtgever conform het gestelde onder punt 6. Daarnaast garandeert PHER de leesbaarheid van de gravure.  Lasergravure op graniet is getest en is minimaal 15 jaar leesbaar gebleven onder diverse weersomstandigheden. PHER garandeert 15 jaar de leesbaarheid van de lasergravure. Eventuele gebreken aan het basismateriaal en/of corrosie vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt op het moment, dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, bij gebrekkig onderhoud, al dan niet normale slijtage of indien de levensduur van het product overschreden is. Op de garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt, indien de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken PHER hiervan in kennis stelt en PHER hiermee in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen.

8. Reclameringen

Reclameren over de door PHER geleverde goederen of diensten dienen binnen acht dagen middels een schrijven aan PHER bekend gemaakt te worden. Indien de opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen ontvangstbevestiging van de reclame heeft ontvangen, mag vanuit worden gegaan dat PHER betreffende reclame niet heeft ontvangen. 

9.  Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens is per 25 mei 2018 vervangen door De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van de AVG is PHER verplicht uw toestemming te vragen voor het vastleggen van uw gegevens. PHER legt alleen gegevens vast waarvoor een wettelijke verplichting bestaat en gegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en levering van een bestelling. Deze gegevens worden bewaard op een stand-alone en worden niet met andere personen of organisaties gedeeld tenzij hiervoor een wettelijk verplichting geldt.  Zo heeft PHER de fiscale bewaarplicht de debiteurenadministratie 7 jaar te bewaren. PHER legt alleen onderstaande gegevens vast als er een bestelling is geplaatst voor maximaal de duur van de bewaarplicht.

Naam en adres voor de levering van de bestelling en voor de facturering hiervan (7 jaar);

E-mail (en of telefoonnummers) worden vastgelegd om te communiceren omtrent de betaling (aanmanen bij in gebreke blijven) en worden bewaard tot dat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Tijdens uw communicatie met PHER over een eventuele bestelling worden gegevens over het algemeen via e-mail gewisseld. Alle e-mails blijven op de server van de provider en worden gewist zodra blijkt dat de klant geen bestelling plaatst. Bij het plaatsen van de bestelling worden uw e-mails bewaard op de server totdat de bestelling en betaling is afgerond. Gegevens die u uitwisselt met PHER in een mondeling gesprek worden niet bewaard tenzij hieruit een bestelling voortkomt.

Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de deze voorwaarden en geeft u PHER toestemming  de hierboven beschreven gegevens te mogen vastleggen en te mogen bewaren voor maximaal de duur waarvoor dit noodzakelijk is.